MR

Op elke school worden belangrijke beslissingen genomen. Beslissingen die direct te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven. Bijvoorbeeld over de keuze van een lesmethode, of de indeling van de groepen. Maar ook beslissingen die betrekking hebben over de school als geheel, zoals veranderingen van de onderwijskundige doelstelling van de school.

Iedere school heeft een directie, die belast is met de dagelijkse leiding op school. Een school heeft ook een schoolbestuur. Omdat CBS op de Hoogte onderdeel is van de VCBO Kollumerland is er een aantal jaren geleden een overkoepelend schoolbestuur samengesteld uit de verschillende schoolbesturen van scholen binnen de vereniging, tevens is er ook een GMR samengesteld bestaande uit afgevaardigden van de MR’s van alle scholen binnen de vereniging. Elke school binnen de vereniging heeft daarnaast een eigen MR die door de locatiedirecteur geraadpleegd wordt over zaken die het schoolbeleid aangaan.

Samenstelling MR

De MR bestaat uit personeelsleden en ouders. De verdeling tussen personeel en ouders is fifty-fifty en het aantal personen in de MR hangt af van de grootte van de school. Voor CBS op de Hoogte geldt dat  2 personeelsleden, Sippy Hiemstra en Heleen Dirksen, en 2 ouders, Renske Arends en Nelleke Haarsma, de MR vormen. De zittingsduur van ieder lid is 3 jaar en kan met een of meer termijnen verlengd worden. Mochten er na de zittingsduur meer kandidaten zijn dan volgen er verkiezingen.

Een keer per jaar brengt de MR schriftelijk verslag uit van alles wat hij heeft gedaan. De MR zorgt ervoor dat iedereen daarvan kennis kan nemen. Via de website worden de ouders ook tussentijds geinformeerd. Zo kunnen alle leerlingen, ouders en personeelsleden op de hoogte blijven van wat er speelt. De MR vergadert 1 keer in de 8 weken.

Adviesrecht en Instemmingsrecht

De MR praat niet alleen mee over alles wat met de school te maken heeft, maar geeft ook adviezen en beslist mee. De MR heeft twee soorten rechten: adviesrecht en instemmingsrecht.  Adviesrecht wil zeggen dat de directie serieus moet reageren op elk advies dat de MR geeft. Dat betekent echter niet dat elk advies van de MR  overgenomen hoeft te worden. Voorbeelden van situaties waarin de MR adviesrecht heeft zijn: verandering van de grondslag van de school (bijvoorbeeld van openbaar naar christelijk onderwijs), fusies, aanstelling of ontslag van de schoolleiding, regeling van de vakantie.

Daarnaast heeft de MR instemmingsrecht, dat houdt in dat de directie, in deze specifieke situaties, geen besluit kan nemen zonder de instemming van de MR. Voorbeelden van situaties waarin de MR instemmingsrecht heeft zijn: verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school (bijvoorbeeld van traditioneel onderwijs naar Dalton onderwijs), vaststelling of wijziging van het leerplan, vaststelling of wijziging van de ondersteunende werkzaamheden van ouders binnen de school en ten behoeve van het onderwijs, vaststelling of wijziging van het schoolreglement.

In de meeste gevallen neemt de MR samen de beslissingen, in bepaalde specifieke gevallen heeft de personeelsgeleding dan wel de oudergeleding een afzonderlijk instemmingsrecht. De andere geleding heeft dan adviesrecht.

Ouders

Ouders kunnen altijd bij de MR terecht met vragen en/of opmerkingen met betrekking tot alles wat met het onderwijs op CBS op de Hoogte te maken heeft. U kunt per e-mail contact opnemen met de voorzitter Renske Arends: renksearends@gmail.com . Tevens kunnen ouders MR vergaderingen bijwonen, mits zij dit minimaal een week van te voren aangeven en motiveren om wat voor reden zij de vergadering willen bijwonen.