Leerplicht en verlof

Onder aan de pagina vindt u het formulier om verlof aan te vragen en twee folders van de gemeente over leerplicht, schoolverzuim en verlof.

In de leerplichtwet is opgenomen dat u toestemming kunt vragen voor extra vakantie buiten de schoolvakantie (artikel 11 lid f v.d. leerplichtwet). Het gaat hierbij dan om een gezinsvakantie die het gezin niet op kan nemen in de schoolvakantie in verband met de specifieke aard van het beroep van één van de ouders. Dus een situatie waarbij het gezin tijdens het schooljaar in totaal geen twee weken met elkaar op vakantie kan gaan in verband met de specifieke aard van het beroep van één van de ouders. De directeur mag slechts één maal per schooljaar voor ten hoogste tien schooldagen hiervoor toestemming verlenen. In de leerplichtwet staat aangegeven dat deze regeling niet kan worden toegepast voor de eerste twee lesweken van een nieuw schooljaar. Ook staat in de leerplichtwet dat de uitvoering van deze regeling geen recht is. Dit zijn natuurlijk geen snipperdagen en ze kunnen niet worden opgespaard. Het is evenmin mogelijk zo nu en dan een afzonderlijke losse dag op te nemen.

 Daarnaast is er nog de mogelijkheid verlof aan te vragen voor:

Gewichtige omstandigheden (artikel 11 lid 9 v.d. leerplichtwet)

  • Voor het voldoen van een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lestijden kan geschieden;
  • Voor verhuizing voor ten hoogste 1 dag;
  • Voor het bijwonen van het huwelijk van bloed en aanverwanten t/m de 3e graad voor 1 of ten hoogste 2 dagen, afhankelijk of dit huwelijk gesloten wordt in of buiten de woonplaats van belanghebbende;
  • Bij een ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten t/m de 3e graad, duur in overleg met de directeur;
  • Bij trieste zaken zoals het overlijden van bloed- of aanverwanten, duur in overleg met de directeur;
  • Bij 25-, 40- en 50- jarig ambtsjubileum en het 12,5 , 25, 40, 50 en 60 jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders voor ten hoogste 1 dag,
  • Voor een andere naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen, maar geen vakantieverlof.

Verlof aanvraag

Tot 10 dagen:

Verzoeken van verlof moeten ruim van tevoren schriftelijk bij de directie van school worden ingediend (uiteraard moet u de reden aangeven).

Ouder(s)/verzorger(s) die een dienstbetrekking hebben moeten een werkgeversverklaring kunnen overleggen (mensen met een eigen bedrijf kunnen hiervoor hun eigen briefpapier gebruiken). De directie van de school zal u schriftelijk berichten of  het verzoek al dan niet toegestaan wordt. Bij afwijzing door de school kunt u bezwaar maken bij de directeur.

Langer dan 10 dagen:

Als u een aanvraag  indient voor langer dan 10 dagen, dan wordt deze aanvraag doorgestuurd aan de leerplichtambtenaar. Deze zal na onderzoek u schriftelijk berichten. Bij een afwijzing kan bezwaar worden aangetekend.

  • Vraag eerst verlof aan en pas na toestemming kunt u afspraken/boekingen vastleggen (en niet andersom).
  • Verlof aanvragen om eerder op vakantie te gaan worden niet gehonoreerd.