Visie op onderwijs en leren

               Werken met een programma: de methode is leidraad

CBS Op de Hoogte biedt aan kinderen de leerstof in jaarprogramma’s aan. Dat betekent dat alle leerlingen in een bepaald leerjaar dezelfde leerstof krijgen aangeboden. Maar er bestaat verschil tussen leerlingen: in intelligentie en in tempo, in leerstijl en belangstelling. Daar houden leerkrachten rekening mee: het ene kind krijgt extra uitleg of krijgt deels een aangepast programma. Het andere kind mag werken aan de verdieping in de leerstof. Het werken met alle kinderen van de groep aan hetzelfde thema geeft verbondenheid en leidt tot samen leven en samen beleven en tot leren van elkaar.

In de groepen één en twee werken de leerkrachten steeds een aantal weken rondom een thema. In dit thema komen verschillende activiteiten aan de orde zoals spreken en luisteren, woordenschat, getalbegrip en tellen, ordenen, bewegingsonderwijs, muziek, dans en drama.

Leerkrachten volgen en observeren de kinderen en werken aan de voorbereiding op het leren lezen, schrijven en rekenen. In de groepen drie tot en met acht werken leerkrachten aan de hand van methodes voor alle leervakken.

                Werken aan betrokkenheid, verantwoordelijkheid en zelfstandigheid

Werken met kinderen is hen prikkelen tot nadenken: voorbeelden noemen, door vragen stellen tot oplossingen komen, een stappenplan leren uitvoeren.

In de groep is de leerkracht hiermee bezig; met de hele groep, met een kleine groep of met een enkel kind. Zo leren kinderen zelfstandigheid. Zo leren ze eigen mogelijkheden kennen. Kinderen leren aan de ene kant in afhankelijkheid van hun leerkracht die de expert en de gids is. Aan de andere kant leren ze onafhankelijk van de leerkracht te worden en initiatief te nemen in hun eigen leerproces.

Het leren, het onderwijs op  CBS op de Hoogte is:

 

GROEIEN, GELOVEN, GENIETEN!